Chi tiết và phí dịch vụ

Hội viên entry

Dành cho quý khách hầu như không sử dụng văn phòng thực tế

Hội viên business

Thích hợp cho quý khách sử dụng khi công tác khoảng 2 lần trong 1 tháng

Hội viên premier

Dành cho quý khách muốn giảm bớt chi phí và sử dụng chỗ ngồi làm việc bất cứ lúc nào

Chi phí cơ bản

Thanh toán 1 lần 6 tháng

8,970,000VND

(※Quy ra 1 tháng là

1,495,000 VND)

Thanh toán 1 lần 6 tháng

16,560,000VND

(※Quy ra 1 tháng là

2,760,000 VND)

Thanh toán 1 lần 3 tháng

17,250,000VND

(※Quy ra 1 tháng là

5,750,000 VND)

※Đơn giá tương ứng với 1 khách

Thanh toán 1 lần 1 năm

17,020,000VND

Thanh toán 1 lần 1 năm

31,464,000VND/năm

Thanh toán 1 lần 6 tháng

32,775,000VND

Phí lắp đặt ban đầu

3,450,000VND
1. Quản lý điện thoại※1
2. Sử dụng địa chỉ
3. Quản lý bưu phẩm※2

4. Kết nối internet có dây, không dây
Trường hợp có dây mạng LAN trống.

Trường hợp có dây mạng LAN trống.
5. Sử dụng máy đa chức năng
(Chi phí tương ứng với
số tờ sử dụng)

(Chi phí tương ứng với
số tờ sử dụng)

(Chi phí tương ứng với
số tờ sử dụng)
6. Sử dụng pantry 184,000VND/ngày Miễn phí sử dụng tối đa
2 ngày trong 1 tháng
Bất kỳ lúc nào
7. Sử dụng chỗ ngồi làm việc 184,000VND/giờ Miễn phí sử dụng tối đa
8 tiếng trong 1 tháng
Bàn cố định
(cabinet có khóa)
8. Sử dụng phòng họp 276,000VND/giờ 276,000VND/giờ 276,000VND/giờ
9. Hỗ trợ kinh doanh Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
10. Đặt bảng tên của quý khách

※1 Về việc quản lý điện thoại: Khi khách hàng vắng mặt, chúng tôi sẽ hỗ trợ quản lý tiếp nhận cuộc gọi nhưng nếu số tiếp nhận cuộc gọi vượt quy định thì sẽ tính thêm phí riêng.
※2 Về việc quản lý bưu phẩm: Chúng tôi sẽ tiếp nhận bưu phẩm có kích thước lớn theo quy định, lưu giữ trong một thời gian nhất định.

※3 Trong trường hợp trả bằng VND, sẽ căn cứ theo tỷ giá (USD⇔VND)của Ngân hàng Vietcombank theo thời điểm ký kết hợp đồng.

contentsVN_bnr_01_off